• 4

    Lupe Fiasco - "Pound of Flesh/Paris Tokyo 2"

    (Unsurprisingly) borrowing the beat from Drake's "Pound Cake/Paris Morton 2," Lupe Fiasco churns out a new one titled "Pound of Flesh/Paris Tokyo 2."